علف کش بتانال الیت Betanal Elite
علف کش بتانال الیت

علف کش بتانال الیت، یک علف کش طیف گسترده پس رویشی تماسی/رسوبی می باشد که طیف گسترده ای از علف های هرز پهن برگ و برخی علف های نازک برگ یکساله در چغندرقند و چغندر گاوی را کنترل می کند

مواد اولیه: ۹۱ گرم بر لیتر فن مدیفام+۷۱ گرم بر لیتر دس مدیفام+ ۱۱۲ گرم بر لیتر اتوفومازیت

ماکزیمم دوز در هر سمپاشی: ۱.۵ لیتر بر هکتار

ماکزیمم دوز کل: ۴.۵ لیتر بر هکتار

آخرین زمان مجاز برای سمپاشی: قبل از آنکه محصول (به حدی رشد کند که شاخ و برگ آن) به فاصله ی ما بین ردیف ها برسد

سایر محدودیت های خاص

ماکزیمم دوز کل اتوفومازیت در هر بازه ی زمانی ۳ ساله نباید از ۱ کیلوگرم بر هکتار تجاوز کند

حداقل بایستی ۹۰ روز از آخرین سمپاشی بتانال الیت بگذرد تا علف های هرز توسط احشام چرا و یا جهت مصرف حیوانات برداشت شوند

سمپاشی را با استفاده از تجهیزات دستی انجام ندهید

بتانال الیت را از یخ زدگی محافظت نموده، قبل از استعمال بخوبی تکان دهید

بتانال الیت، عموماً از طریق تماسی عمل می کند؛ ولی در یک برنامه ی از پیش تعیین شده و در شرایط مرطوب، به دلیل خواص رسوبی برخی علف های هرز را که پس از سمپاشی شروع به جوانه زنی می کنند را نیز کنترل خواهد نمود

بتانال الیت، علف های ذیل را کنترل می کند

زمان پیشنهادی برای سمپاشی علف کش بتانال الیت مرحله ای است که لپه ی بزرگترین علف هرز موجود کاملاً باز شده باشد و این نکته بایستی تا حد ممکن همواره رعایت شود

علف های پهن برگ یکساله که پس از رویش تا مرحله ی باز شدن ۲ برگ (نخست) می توانند با استفاده از بتانال الیت کنترل شوند
گزنه سای قرمز، سلمه ی معمولی، گزنه ی یکساله، بنفشه فرنگی صحرایی، سگ انگور (تاجریزی سیاه، خشخاش، علف نخودی، علف فراموشم مکن، علف کیسه ی کشیش، بی تی راخ، شاه تره ی معمولی، شیرک نرم، زلف عروسان معمولی، سیزاب، زلف پیر معمولی، تاتوره ی خاردار، گزنه ی کنفی معمولی، تربچه ی وحشی

علف های هرز پهن برگ یکساله که پس از رویش تا مرحله ی لپه ای کنترل می شوند

پیچک سیاه، بابونه، علف هفتبند

علف های هرز نازک برگ یکساله که پس از رویش تا مرحله ی باز شدن ۱ برگ کنترل می شوند

علف مرغ معمولی، جانسون گراس (از دانه)، جوی دوسر وحشی، علف هرز سیاه، علف چمنی یکساله

مقاومت علف

گونه هایی از برخی علوفه ی یکساله مانند علف سیاه، جوی دوسر وحشی و تلخه ی ایتالیایی نسبت به علف کش ها مقاومت نشان می دهند که می تواند منجر به کنترل ضعیف گردد
جهت پیشگیری و مدیریت چنین مقاومتی بایستی یک استراتژی صحیح و قوی به کاربرده شود

تمامی گونه های صنعتی چغندرقند و چغندر گاوی می توانند با بتانال الیت کنترل شوند

خاک

بتانال الیت می تواند بر روی تمامی انواع خاک مورد استفاده قرار بگیرد. در خاک های حاوی بیش از ۵ درصد مواد ارگانیک، ممکن است فعالیت رسوبی این علف کش کاهش یابد

هشدار! از پاشیده شدن علف کش به خارج از نواحی که قصد تیمار آن را دارید خودداری نموده، همچنین نسبت به شرایط آب و هوایی موجود و کیفیت اسپری مورد استفاده دقت کافی مبذول فرمایید

احتمال پاشش به محیط اطراف در صورت استفاده از کیفیت اسپری (افشانه) ریز بالاتر خواهد بود – که در سمپاشی بتانال الیت بایستی از کیفیت ریز استفاده نمود

حجم آب

میزان ۱۰۰ الی ۲۰۰ لیتر آب به ازای هر هکتار بایستی در نظر گرفته شود

نرخ استفاده

اولین سمپاشی

علف های هرز در مرحله ی لپه ای، چغندرقند در مرحله ی لپه ای ، چغندر گاوی در مرحله ی باز شدن ۲ برگ: ۱ لیتر بر هکتار

دومین سمپاشی و سمپاشی های بعدی

علف های هرز و محصول در مرحله ی و یا پس از مرحله ی باز شدن ۲ برگ واقعی: ۱.۲۵ الی ۱.۵ لیتر بر هکتار

زمان سمپاشی

محصولات

اولین سمپاشی بتانال الیت می تواند هنگامی انجام پذیرد که بیشتر چغندرقندها به مرحله ی باز شدن کامل لپه رسیده باشند. برای چغندر گاوی اولین سمپاشی می تواند پس از باز شدن ۲ برگ اعمال گردد.

دیگر نمونه علف کش ها