قارچ کش ها

قارچ کش چیست؟
بیماریها پدیده ای معمول در محصولات زراعی می باشند که اغلب تأثیرات اقتصادی مخربی بر روی بازدهی و کیفیت بر جای می گذارند به همین دلیل مدیریت بیماریها جزئی ضروری و مهم درتولید اغلب محصولات می باشد

قارچ کش ها عمدتاً بنا به 3 دلیل مورد استفاده قرار می گیرند

الف – جهت کنترل یک بیماری در خلال استقرار، شکل گیری و رشد و نمو محصول

ب – افزایش باروری و حاصلخیزی محصول و کاهش لکه ها
محصولات تولید مواد غذایی که آلوده به بیماری می باشند، به احتمال قوی حاصلخیزی و تولید کمتری نیز خواهند داشت چرا که برگ های آنان که جهت فتوسنتز مورد نیاز می باشند تحت تأثیر بیماری قرار دارند. لکه ها می توانند قسمت های خوراکی محصول و همچنین جذابیت و زیبایی ظاهری آن را تحت تأثیر قرار دهند که هر دوی این عوامل باعث افت ارزش محصول تولیدی در بازار عرضه و تقاضا خواهند شد

ج – افزایش طول مدت ذخیره و کیفیت محصولات برداشتی
برخی از شدیدترین تلفات ناشی از بیماریها پس از برداشت بروز می کنند. قارچ بیماری زا اغلب؛ میوه جات، سبزیجات، تیوبرها و دانه جات ذخیره شده در انبار را فاسد و غیر قابل استفاده
می کند. تعدادی از قارچ ها نیز تولید یک سری سموم (مایکوتوکسین) در محصولات آلوده می نمایند که در صورت خورده شدن می تواند به بیماریهای بسیار خطرناک یا حتی مرگ در انسان و حیوانات بیانجامد

یکی دیگر از موارد مصرف قارچ کش ها کاهش آلودگی مایکوتوکسین در گندم ناشی از بلایت فوزاریومی خوشه می باشد؛ اما اغلب قارچ کش هایی که تاکنون تولید شده اند به اندازه ی کافی جهت کاهش یا از بین بردن مایکوتوکسین ناشی از سایر بیماریها مؤثر واقع نبوده اند

هیچ محصولی برای این دسته بندی سافت نشد!